Zašto je najbolje da sami sakupljamo lekovito samoniklo bilje: deo 1

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zašto je najbolje da sami sakupljamo lekovito samoniklo bilje: deo 1

 

POTENTIALLY HARMFUL COMPONENTS OF HERBAL MEDICINES

ПОТЕНЦИЈАЛНО ШТЕТНЕ КОМПОНЕНТЕ БИЉНИХ ЛЕКОВА

Contamination with Heavy Metals

Контаминација тешким металима

 

Contamination of herbal medicines with heavy metals (e.g. lead, mercury or arsenic) may occur due to an accidental accumulation of heavy metals when the medicinal plant grows on contaminated soil.

Medicinal plants may also be exposed to pesticidesherbicides during their growth and may have accumulated heavy metal components from these treatments.

Alternatively, plants growing in polluted air may also accumulate heavy metals.

For example, plants growing near busy roads may accumulate lead from the traffic fumes, and this lead may reach levels that may be toxic.

Furthermore, harvested plant material andor herbal medicines may become contaminated with heavy metals when stored incorrectly or when treated with chemical preservatives.

The levels of heavy metal contaminants is often not measured and reported for herbal medicine preparations.

Alternatively, contamination of herbal medicines with heavy metals may occur intentionally during the manufacture of the herbal medication. Many traditional medicinal systems, including Traditional Chinese Medicine (TCM), Ayurveda (a traditional Indian medicinal system), as well as some African and South American medicinal systems, are known to intentionally include heavy metals in some herbal medicines. Ayuverdic preparations called Bhamas are known to contain heavy metals.

Similarly, heavy metals such as lead, silver and mercury have been reported in traditional medicines (Kushtas) from Pakistan.

Mercury compounds are often included in TCM preparations prescribed as tranquilisers and anticonvulsants and for the treatment of ulcers.16 TCM physicians will also often include lead, cadmium or chromium in herbal medicines for the treatment of heart disease and stroke.

A number of studies have sought to estimate the prevalence of heavy metal contamination (whether intentional or unintentional) in traditional herbal medicines.

For example, one Indian study has reported that 64% of a selection of herbal remedies tested contained lead at potentially toxic concentrations.

Furthermore, approximately 95% of Ayuverdic medicines tested were found to contain mercury levels in excess of the legal limit (1ppm).

This same study showed variability of mercury concentrations between similar remedies produced by different manufacturers, also highlighting the need for manufacturing standards.

Many Chinese herbal medicines are also known to contain high levels of heavy metals.

One study has reported high levels of copper, zinc, nickel, cobalt, manganese, chromium, molybdenum, iron, calcium, magnesium, cadmium and lead in multiple TCM preparations used to treat diabetes.

Extremely high levels of mercury and arsenic have also been reported is some traditional Chinese medicines.

Better quality and safety controls for the production of herbal medications exist in other Asian countries.

These countries would be expected to have lower levels of heavy metals in their herbal medicines. For example, both Malaysia and Singapore have strict controls on heavy metal levels in their locally produced herbal preparations.

Surveys of Malaysian and Singaporean herbal medicines detected only 8% and 2% of herbal medicine preparations respectively with levels of metals exceeding the safe level.

Whilst this may still seem unacceptably high, it is much better than the other Asian regions surveyed and demonstrates that the safetyquality standards have begun to work in these countries.

High levels of lead, arsenic and manganese have also been reported in traditional African medicines.

Lead has also been detected in folk remedies from Oman, the United Arab Emirates and Saudi Arabia, whilst mercury has also been reported in some preparations.

Similarly, cases of heavy metal poisoning also continue to be reported in Europe and North America.

Several studies report high levels of mercury, arsenic and lead in herbal preparations in the UK.

However, it must be pointed out that these medicines were not produced in the UK, but instead were imported from India and China. Similarly, heavy metal poisoning from the use of Ayuverdic medicines has been reported in many other regions of the world including USA, Canada, Australia, Israel, Germany and the Netherlands.

Reports of heavy metal content in herbal medicines from other regions of the world are not as prevalent, although similar trends would be expected, especially in regions that import herbal medicines.

 

ПОТЕНЦИЈАЛНО ШТЕТНЕ КОМПОНЕНТЕ БИЉНИХ ЛЕКОВА

Контаминација тешким металима

Загађење биљних лекова тешким металима (нпр. Оловом, живом или арсеном) може настати услед случајног накупљања тешких метала када лековита биљка расте на контаминираном тлу.

Лековите биљке такође могу бити изложене пестицидима-хербицидима током свог раста и можда су накупиле компоненте тешких метала током ових третмана.

Биљке које расту у загађеном ваздуху могу такође акумулирати тешке метале.

На пример, биљке које расту у близини прометних путева могу акумулирати олово из саобраћајних испарења и то олово може достићи ниво који може бити токсичан.

Поред тога, убрани биљни материјал или биљни лекови могу бити контаминирани тешким металима ако се погрешно складиште или третирају хемијским конзервансима.

Нивои загађивача тешким металима често се не мере и не пријављују за биљне препарате.

Алтернативно, контаминација биљних лекова тешким металима може се догодити намерно током производње биљних лекова. Познато је да многи традиционални медицински системи, укључујући традиционалну кинеску медицину (ТЦМ), ајурведу (традиционални индијски лековити систем), као и неки афрички и јужноамерички медицински системи намерно укључују тешке метале у неке биљне лекове. Ајувердични препарати звани Бхамас

познато је да садрже тешке метале.

Слично томе, у традиционалним лековима (Кусхтас) из Пакистана забележени су тешки метали попут олова, сребра и живе.

Једињења живе су често укључена у ТЦМ препарате прописане као средства за смирење и антиконвулзиве и за лечење чирева.

Лекари ТЦМ такође ће често укључити олово, кадмијум или хром у биљне лекове за лечење срчаних болести и можданог удара.

Бројне студије покушавале су да процене преваленцију загађења тешким металима (било намерно или ненамерно) у традиционалним биљним лековима.

На пример, једна индијска студија известила је да 64% одабраних биљних лекова садржи олово у потенцијално токсичним концентрацијама.

Поред тога, утврђено је да приближно 95% тестираних лекова Аиувердиц садржи ниво живе који прелази законску границу (1 ппм) .

Иста студија показала је варијабилност концентрација живе између сличних лекова произведених од различитих произвођача, такође наглашавајући потребу за производним стандардима.

Такође је познато да многи кинески биљни лекови садрже висок ниво тешких метала.

Једна студија је пријавила висок ниво бакра, цинка, никла, кобалта, мангана, хрома, молибдена, гвожђа, калцијума, магнезијума, кадмијума и олова у више ТЦМ препарата који се користе за лечење дијабетеса.

Такође су забележени изузетно високи нивои живе и арсена код неких традиционалних кинеских лекова.

Боље контроле квалитета и безбедности за производњу биљних лекова постоје у другим азијским земљама.

Очекује се да ће ове земље имати нижи ниво тешких метала у својим биљним лековима.

На пример, и Малезија и Сингапур имају строгу контролу нивоа тешких метала у својим локално произведеним биљним препаратима.

Испитивања малезијских и сингапурских биљних лекова открила су само 8%, односно 2% препарата биљног порекла са нивоима метала који прелазе безбедни ниво.

Иако се ово још увек може чинити неприхватљиво високим, много је боље од осталих азијских региона који су анкетирани и показује да су стандарди безбедности у овим земљама почели да делују.

Високи нивои олова, арсена и мангана такође су забележени у традиционалним афричким лековима.

Олово је такође откривено у народним лековима из Омана, Уједињених Арапских Емирата и Саудијске Арабије, док је жива такође пријављена у неким препаратима.

Слично томе, случајеви тровања тешким металима такође се и даље пријављују у Европи и Северној Америци.

Неколико студија извештава о високом нивоу живе, арсена и олова у биљним препаратима у Великој Британији.

Међутим, мора се истаћи да ови лекови нису произведени у Великој Британији, већ су увезени из Индије и Кине. Слично томе, забележена су тровања тешким металима употребом ајувердичних лекова у многим другим регионима света, укључујући САД, Канаду, Аустралију, Израел, Немачку и Холандију.

Извештаји о садржају тешких метала у биљним лековима из других региона света нису толико распрострањени, мада би се очекивали слични трендови, посебно у регионима који увозе биљне лекове.

Ostavite odgovor

vrh