SEBIOT – Segmentna Bioenergetska Terapija

sebiot-segment-bioenergetic-therapy-segmentna-bioenergetska-terapija-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-alternativa-

SEBIOT – Segmentna Bioenergetska Terapija

 

 

SEBIOT metod posmatra ljudski organizam kao energetski sistem, koji u zdravom stanju ima ravnomerno raspodeljenu energiju u svim svojim delovima. Svako narušavanje te ravnoteže posledica je nekih funkcionalnih poremećaja (bolesti).

Važan segment SEBIOT metoda je radiestezijska energetska dijagnostika.

Precizno definisan terapijski tretman.

Precizno definisane terapijske recepture.

Mogućnost nadogradnje receptura.

Mogućnost obavljanja terapije medicinskim sredstvima.

Delovanje na terapijski aktivne dermotome injektovanjem analgetika, kompresama natopljenim fito-stimulantima, elektromagnetnim TC stimulatorima itd.

(materijal sa predavanja profesora Ljube Ristovskog).

Registrovana je kao metoda tradicionalne medicine pri Sekciji za tradicionalnu medicinu Srpskog lekarskog društva.

Kurs: plan i program je usvojen od strane Komisije za tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije.

 

SEBIOT edukacija sastoji se iz više nivoa:

Zdravstveni radnici, ako žele da metodu koriste u svrhu dijagnoze i terapije, edukaciju treba da započnu sa kursom: Biofizička osnova energetskih procesa u duhovno – energetskim terapijama

Ovaj nivo je obavezan za zdravstvene radnike, koji hoće da se edukuju u oblasti duhovno-energetske medicine, bez obzira na izabranu metodu.

Posle ovog nivoa edukacija se nastavlja shodno planu i programu za izabranu metodu.

Kod SEBIOT metode dalja edukacija obuhvata osnovni i viši stepen.

 

 

Posle završenih svih nivoa edukacije zdravstveni radnik dobija zvanje SEBIOT terapeut. Znanje i veštine stečene tokom ove edukacije može da koristi kao komplementarni postupak u terapijske svrhe.

Zdravstveni saradnici dobijaju zvanje SEBIOT instruktori. Znanje i veštine mogu da koriste u cilju poboljšanja i očuvanja sopstvenog zdravlja i zdravlja drugih.

 

Program posebne edukacije

Posebni program edukacije ima dva nivoa: osnovni (40 časova) i viši (20 časova).

Program ima 5 poglavlja i 15 tematskih celina, sa ukupno 60 časova nastave i vežbi.

Program je dvostepen.

Osnovni stepen edukacije (40 časova) namenjen je slušaocima, koji su se opredelili za SEBIOT metod zdravstvene autokontrole u autolečenja.

Viši stepen edukacije (20 časova) namenjen je SEBIOT terapeutima (zdravstvenim radnicima) i SEBIOT instruktorima (učiteljima).

 

Uvodne napomene

Cilj SEBIOT edukacije je da polaznike obuči, da na energetskom nivou ovladaju sposobnošću prepoznavanja i autoregulacije energetskih poremećaja u vlastitom organizmu. To je tehnika autoterapije, ili autoisceljivanja, koja je energetski slična jogi i qi gongu, ali se i u mnogo čemu od njih razlikuje. Efekti SEBIOT autoterapije su neurološki predvidivi i objašnjivi, jer je ona specifična nadgradnja oficijelne segmentne terapije, koja je zasnovana na TC stimulaciji hedovih (Head-ovih) zona.

Za razliku od segmentne terapije, gde se stimulacija tih zona obavlja potkožnim injektovanjem analgetika i sličnih supstanci, kod SEBIOT autoterapije ona se vrši usmerenim mentalnim delovanjem na posebno odabrane zone. To usmereno mentalno delovanje je slično neusmerenom delovanju, koje se koristi u relaksacionim tehnikama autogenog treninga. Međutim, kod SEBIOT-a svakoj autoterapiji prethodi detekcija energetskih i funkcionalnih poremećaja i formiranje mape hedovih zona, na koje treba delovati određenim redom.

 

 

Osnovni nivo edukacije (40 časova): SEBIOT zdravstvena autokontrola u autolečenje

 

Poglavlje I. Tradicionalne metode zdravstvene autokontrole i autolečenja

Tematska celina 1. Tradicionalne istočnjačke metode zdravstvene autokontrole i autolečenja

 1. Qi gong i Tai ći ćuan osnovne vežbe i regulacija Chi energije
 2. Akupresura odabranih akupunkturnih tačaka i harmonizacija energetskih tokova
 3. Su Jok autodijagnostika i neinvazivna autoterapija
 4. Joga i balansiranje čakri
 5. Ajurveda sistem ishrane i regulacije Prana energija

Tematska celina 2. Tradicionalne zapadnjačke metode zdravstvene autokontrole i autolečenja

 1. Molitve i mantre – personalna inicijalizacija autoisceliteljskih potencijala
 2. Magijski rituali – personalne i grupne inicijalizacije autoisceliteljskih potencijala
 3. Spritualne seanse – grupne inicijalizacije autoisceliteljskih potencijala
 4. Energetski aspekti lečenja ventuzama

Tematska celina 3. Segmentna terapija kao naučno zasnovan neinvazivni metod lečenja

 1. Hedove zone i njihov terapeutski značaj
 2. Načini stimulacije hedovih zona
 3. Neurološka zasnovanost segmentne terapije.
 4. Neinvazivna segmentna terapija kao metod autolečenja

Tematska celina 4. Praktične vežbe blok 1.

 1. SEBIOT psihofizička relaksacija
 2. SEBIOT vođena meditacija
 3. SEBIOT energetski autoskrining

 

Poglavlje II. Neurološka i duhovna zasnovanost SEBIOT-a

Tematska celina 5. Naučna zasnovanost i ishodište SEBIOT-a.

 1. SEBIOT kao bioenergetski zasnovana neinvazivna segmentna terapija
 2. Neurološki aspekti SEBIOT-a
 3. Psihološki aspekti SEBIOT-a

Tematska celina 6. Duhovna zasnovanost SEBIOT-a.

 1. Meditativni aspekti SEBIOT-a
 2. Duhovni aspekti SEBIOT-a
 3. Kosmogonijski aspekti SEBIOT-a

Tematska celina 7. Praktične vežbe blok 2.

 1. SEBIOT bioenergetsko autodelovanje
 2. SEBIOT bioenergetsko distantno delovanje na drugu osobu
 3. SEBIOT energetski skrining druge osobe

 

Poglavlje III. Finalna SEBIOT obuka i praksa

Tematska celina 8. Aktiviranje bioenergetskih potencijala

 1. Autogeni trening – prvi stepen SEBIOT inicijalizacije
 2. Vođena meditacija – drugi stepen SEBIOT inicijalizacije
 3. Kreativna vizuelizacija – finalni stepen SEBIOT inicijalizacije
 4. SEBIOT trening za ovladavanje sposobnošću energetskog autoskrininga
 5. SEBIOT trening za ovladavanje sposobnošću uklanjanja ili supresije energetskih poremećaja u vlastitom organizmu

Tematska celina 9. SEBIOT autodijagnostika i autoterapija

 1. SEBIOT energetska autodijagnostika
 2. Korespondentno-refleksivna funkcionalna autodijagnostika
 3. Formiranje SEBIOT mapa hedovih zona za autoterapijsko uklanjanje ili supresiju ustanovljenih funkcionalnih i energetskih poremećaja
 4. Određivanje autoterapijske procedure – redosled delovanja na mapirane zone
 5. Mogući načini delovanja na mapirane hedove zone

 

 

Viši nivo edukacije (20 časova): za SEBIOT terapeute (zdravstvene radnike) i instruktore

 

Poglavlje IV. Somatski i psihosomatski aspekti SEBIOT-a

Tematska celina 10. Somatski i psihosomatski aspekti SEBIOT dijagnostike

 1. SEBIOT energetska interpretacija somatskih simptoma bolesti
 2. Psihogenetski aspekti SEBIOT dijagnostike
 3. Korespondentno-refleksivni aspekti SEBIOT dijagnostike
 4. Estezijski aspekti SEBIOT dijagnostike
 5. Radiestezijski aspekti SEBIOT dijagnostike

Tematska celina 11. Praktične vežbe blok 3.

 1. SEBIOT kolor test detekcije psihogenetskih uzroka somatskih i psihosomatskih zdravstvenih problema
 2. SEBIOT pentagram test detekcije primarnih i sekundarnih uzroka funkcionalnih poremećaja.

 

Poglavlje V. SEBIOT terapijske procedure

Tematska celina 12. Kontaktne terapije

 1. Kontaktna (dlan) bioenergetska terapija
 2. Terapija magnetima
 3. Terapija TC stimulatorima (jednosmerne i impulsne struje)

Tematska celina 13. Bezkontaktne i distantne terapije

 1. Bezkontaktna licem u lice terapija
 2. Distantna kontrola i dopunska terapija

Tematska celina 14. Praktične vežbe blok 4.

 1. Distantna dijagnostika
 2. Distantna terapija

Tematska celina 15. Priprema i postupak terapije

 1. Neophodni ambijentalni uslovi
 2. Neophodni tehnički uslovi
 3. Psihofizička priprema pacijenta za terapiju
 4. SEBIOT kolor test (samo pre prve seanse)
 5. SEBIOT pentagram test (pre prve seanse, kasnije po potrebi)
 6. Dijagnostika
 7. Formiranje mape zona i redosleda njihove stimulacije

 

Plan i program su intelektualna svojina Centra za edukaciju, Accademia integrative.

Predati su Komisiji za tradicionalnu medicinu Ministarstva zdravlja Srbije.

 

DUHOVNO-ENERGETSKA MEDICINA – OSNOVNI NIVO – KURS

 

Planom edukacije našeg centra, koji se odnosi na grupu metoda obuhvaćenu Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (Službeni glasnik RS, br. 119/07): Či Gong vežbe, Duhovna energetska medicina, Energetska terapija, Detekcija štetnih zračenja, Joga vežbe, Tai Či Čuan vežbe, predviđeni su sledeći nivoi:

 1. Osnovni nivo:Biofizička osnova energijskih procesa u duhovno-energetskim terapijama, 60 časova;
 2. Viši nivo: broj časova i program zavisi od metode;
 3. Praktičan rad: broj časova i program zavisi od metode.

 

BIOFIZIČKA OSNOVA ENERGIJSKIH PROCESA U DUHOVNO-ENERGETSKIM TERAPIJAMA

 

SPISAK PREDAVAČA:

 1. Prof dr sci Ljubo Ristovski, redovni profesor u penziji, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
 2. Prof dr sci Gordana Davidović – Ristovski, redovni profesor Univerziteta u Beogradu u penziji
 3. Prof dr Dejan Raković, ETF, Beograd
 4. Doc dr Zorica Nestorović, Medicinski fakultet, Univerzitet Beograd
 5. Dr sci Nataša Mišić, Istraživačko-razvojni institut Lola, Beograd
 6. Doc dr Momir Dunjić, Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 7. Doc dr Drago Đorđević, Institut za patološku fiziologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu
 8. Doc dr sci med Nenad Rajšić, neuropsihijatar, Institut za mentalno zdravlje, Klinika za neurologiju VMA
 9. Dalibor Purhmajer, predsednik i osnivač Vedske Akademije Srbije

 

TEMATSKE JEDINICE:

Energetska svojstva ljudskog tela

 1. Strukturni elementi ljudskog tela i njihove interakcije (atomi, molekuli, joni, dipoli) Amorfni sistemi, kristali, tečni kristali. Strukturno uređene strukture u ljudskom telu.
 2. Elektromagnetna svojstva ćelija i tkiva, oscilacije, mehanički i elektromagnetni talasi, elektromagnetno polje.
 3. Interferencija i koherencija talasa. Rezonanca i rezonantna interakcija. Procesi prenosa informacija u ljudskom telu. Koherentna, holografska i fraktalna svojstva ljudskog tela
 4. Spektri atoma i molekula, ćelija i tkiva. Endogeno polje ljudskog organizma. Elektromagnetni procesi u ljudskom organizmu.
 5. Uticaj eksternih zračenja na ljudsko telo.

 

Uticaj eksternih zračenja na ljudsko telo i procese u njemu

 1. Delovanje nisko i visokofrekventnih elektromagnetnih talasa na ćelije i tkiva.
 2. Moždani talasi i delovanje eksternih talasa na moždanu aktivnost. Delovanje statičkih magnetnih i električnih polja na ćelije i tkiva.
 3. Osnovi kvantne fizike i kvantna biofizika. Kvantni fenomeni u biosistemima i ljudskom organizmu.
 4. Koherencija i samorganizacija ljudskog organizma. Ljudski organizam kao otvoren negentropski sistem.
 5. Neurološko i ontogenetsko objašnjenje terapijski aktivnih tačaka. Neurološko i ontogenetsko objašnjenje terapijski aktivnih zona (hedove zone). Neurološko i ontogenetsko objašnjenje sistema čakri

 

Fizička i suptilna realnost u alternativnoj medicini

 1. Supstancijalne (pojavne) i energetske (nepojavne) odrednice postojećih realiteta (čestica, talas; masa, energija; telo, duša). Fizičke energije i polja.
 2. Čulna (senzorna) i ekstrasenzorna percepcija realnosti. Ekstrasenzorne sposobnosti i energetska komunikacija
 3. Vitalna energija, morfogenetsko polje, informaciono polje, Qi energija, energije 5 elemenata, yin i yang, zakoni transformacija energija, energetski meridijani i akupunkturne tačke. Korespondentni akupunkturni sistemi
 4. Prana, kundalini. Teofanija i Božanska energija. Čakre: funkcija, aktiviranje, balansiranje.
 5. Višedimenziona anatomija čoveka. Harmonizacija organizma na raznim nivoima njegove organizacije

 

Duhovne osobenosti, njihov razvoj i principi energetskog lečenja

 1. Razum, um, duh, duša, telo.
 2. Razumska (verbalna) i energetska (neverbalna) komunikacija.
 3. Individualne nadrazumske duhovne osobenosti, njihovo prepoznavanje. Prepoznavanje i razvoj ekstrasenzornih sposobnosti.
 4. Uklanjanje psiholoških i energetskih blokada i razvoj unutrašnjih duhovnih sposobnosti.
 5. Alfa, beta, delta i teta stanje. Duhovna stanja i aura.

 

Izvor:  www.quanttes.org.rs

Ostavite odgovor

vrh