Kvantna medicina

Quantum-medicine-Kvantna-medicina-mother-tincture-urtinktur-teinture-mere-homeopat-ekstrakt-tinktura-biljni-preparati-com-Alternativa-Metode-dijagnostike-lecenja

KVANTNA MEDICINA

Kvantna medicina je termin koji je ušao u opštu upotrebu kadu su kvantni fizičari prepoznali radikalno nov pristup problemu materijalnog oblikovanja živih sistema i njihove raznolikosti diferencijalnih stabilnosti u vremenu i prostoru (U Briselu je 1989 g. Mikrotalasna rezonantna terapija- MRT, kao reprezent kvantne medicine- proglašena perspektivnom medicinom trećeg milenijuma). Vajskopf je prvi skrenuo pažnju da jedino principi kvantne mehanike (principi identiteta i neprekidnosti i postojanje karakterističnih frekvencija vezanih za njih), omogućavaju pojedinačnu stabilnost sveta na tri stepena samoorganizacije materije nuklearnom, atomskom i molekularnom.

Međutim priroda, osim prva tri, poznaje barem još jedan nivo kome pripadaju živa bića koji se odlikuju svojom pojedinačnom, diferencijalnom stabilnošću. Novi trendovi prirodnih nauka medicinu i biologiju prevode iz empirijskih u fundamentalne nauke. Mikroskopske dimenzije ne predstavljaju glavni uslov u primeni kvantne mehanike.

Kvantna fizika razmatra kvantnu teoriju kao osnovnu teoriju savremene fizike i kvantnu mehaniku mikročestica.

Kvantna mehanika preko dualne prirode čestica (talasna i korpuskularna) u potpunosti opisuje stanje sistema mikročestica, uz razumevanje i mnogih principa u makrouniverzumu (princip neodređenosti-Hajzenbergov princip i načelo neizvesnosti).

Svet se ne deli na različite skupove objekata, nego na različite skupove veza.

Kvantna mehanika daje objašnjenje za mnoge pojave, kao što su stabilnost atoma, toplotni kapacitet tela, priroda mnogobrojnih hemijskih sila, feromagnetizam… Kvantna elektrodinamika proučava primenu kvantne mehanike na elektromagnetna i talasna polja elektrona, prisustvo makroskopskih efekata tj. superfluidnosti, superprovodljivosti i Josephson -ov efekat. Neophodan uslov za primenu kvantne mehanike je postojanje celovitog potencijala samoodržanja u sistemu, koji određuju postojanje objekata u datim nivoima kvantnih skala.

Dakle, neophodan uslov formiranja celovitog makroskopskog kvantnomehaničkog entiteta je postojanje efikasnih i dalekosežnih aktivnih sila u ograničenom frekventnom opsegu, koje bi stvorile koherentna, multimodalna polja laserskog tipa u svakom živom objektu.

Kvantna fizika omogućava naučno razumevanje mnogih dijagnostičko-terapeutskih metoda tradicionalne medicine (akupunkture i njene klasično jonske i kvantno solitonske prirode, homeopatije– različite homeopatske potencije imaju različita vremena poprečne relaksacije protona što se može pratiti preko izmene NMR spektra i laserskom spektroskopijom; lečenje putem svetlosti i boja uz praćenje fotoeksitonskih i biofotonskih efekata koji se preko ovih terapija ostvaruju).

Aparaturne metode kvantne medicine koriste niskoenergetsku bezbednu elektromagnetnu radijaciju, koja ima povoljne efekte na intraćelijske i interćelijske procese, preko magnetne prirode nukleusa, mikrotubularnog sistema i gap junction channels-(GJ)- nexus (veza), ili ”pukotinastih spojnih kanala”- PSK, kao i preko klasičnih i kvantnih neuronskih struktura.

Na osnovu dugogodišnjih studija formirana je lista najefektivnijih oblika elektromagnetne radijacije koja predstavlja predmet interesovanja kvantne medicine:

magnetno polje, laserska (pulsirajuća niskointenzitetna infracrvena laserska radijacija), širokospektralna infracrvena radijacija, elektromagnetno zračenje ekstremno visoke frekvence (EHF – extremely high frequency) i ultra niske frekvencije (ULF ultra-low frequency ELF), crveno svetlo, zeleno svetlo.

Sve dijagnostičko terapeutske metode iz domena kvantne medicine mogu se praktično podeliti na nekoliko grupa:

1. mikrotalasna rezonantna terapija- MRT (metodološki pristup razvijan od šezdesetih godina XX veka u bivšem SSSR uz statističko praćenje više od 600 000 pacijenata u više od 1500 MRT kabineta. MRT se ogleda u primeni atermičkih ekstremno visoko frekventnih oscilacija ranga 52-78 GHz, snage signala od 10-21 WHz cm2 preko akupunkturnih tačaka;

2. metode koje se zasnivaju na merenju elektroprovodljivosti akupunkturnih tačaka po dr Voll-u (EAV) i ostvarivanja rezonantnog odgovora preko refleksno segmentnih zona biorezonantni (BRT), vegetativno rezonantni test (VRT), sa korišćenjem širokog dijapazona emitovanih frekvencija, od ultraniskih do MHz, uz elektronski medikamentozni selektor koji sadrži više hiljada elektronskih kopija homeopatskih preparata, nozoda, organo preparata koji se koriste za dijagnostiku i terapiju. U dijagnostičkom postupku terapeut može da koristi VRT, BRT ili EAV test za topijsku, sindromnu, nozološku i lokalnu dijagnostiku. Frekventni opseg BRT je u dijapazonu od 10-500000 Hz, a različiti aparati se razlikuju samo u frekventnoj modulaciji.

3. biorezonantni-biofeedback sistemi: istraživanja W. R. Adeu-a i saradnika su pokazala da je organizam spreman da rezonuje sa elektromagnetnim oscilacijama ekstremno niske amplitude i frekvencijskog opsega, što je poznato kao kao Adey-ev prozor. Ova aparatura koristi bezbedan frekvencijski opseg od 10 Hz do 150 KHz u kojem su, iskustvima i naučnim radovima, dokazani terapijski efekti.

Većina ovih sistema je razrađivano u bivšem SSSR i Nemačkoj.

Asocijacije kvantne medicine nalaze se u zemljama bivšeg SSSR, Izraelu, Sjedinjenim Američkim Državama, Argentini, Bugarskoj, Kini, Češkoj, Ekvadoru, Francuskoj, Nemačkoj, Indiji, Italiji, Koreji, Libanu, Makedoniji, Portugaliji, Rumuniji, Slovačkoj, Siriji, Turskoj.

U Srbiji je formiran Aktiv Kvantne medicine Sekcije za akupunkturu Srpskog lekarskog društva (SLD) i Udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine Quanttes, koje je član Međunarodne asocijacije kvantne medicine sa sedištem u Moskvi.

Izvor: Ministarstvo zdravlja RS

 

Ostavite odgovor

vrh