Bolesti krvotoka

I00-I99 Bolesti sistema krvotoka

Febris rheumatica sine alterationibus cardiacis Reumatska groznica bez promena na srcu I00
Febris rheumatica cum alterationibus cardiacis Reumatska groznica sa promenama na srcu I01
Pericarditis rheumatica acuta Akutno reumatsko zapaljenje kese srca I01.0
Endocarditis rheumatica acuta Akutno reumatsko zapaljenje usrčnice I01.1
Myocarditis rheumatica acuta Akutno reumatsko zapaljenje mišića srca I01.2
Morbus cordis rheumaticus acutus alius Druga akutna reumaska bolest srca I01.8
Morbus cordis rheumaticus acutus,non specificatus Akutna reumatska bolest srca,neoznačena I01.9
Chorea rheumatica Reumatska horeja-spontani nevoljni pokreti delova tela I02
Chorea rheumatica cum alterationibus cardiacis Reumatska horeja- pokreti sa promenama na srcu I02.0
Chorea rheumatica sine alterationibus cardiacis Reumatska horeja bez promena na srcu I02.9
Morbus valvulae mitralis rheumaticus Reumatska bolest mitralnog zaliska I05
Stenosis mitralis Suženje levog venskog otvora I05.0
Insufficientia valvulae mitralis rheumatica Reumatska nedovoljna funkcija mitralnog zaliska I05.1
Stenosis et insufficientia valvulae mitralis Suženje i nedovoljna funkcija mitralnog zaliska I05.2
Morbi valvulae mitralis alii Druge bolesti mitralnog zaliska I05.8
Morbus valvulae mitralis,non specificatus Bolest mitralnog zaliska, neoznačena I05.9
Morbi valvulae aortae rheumatici Reumatske bolesti aortnog zaliska I06
Stenosis aortae rheumatica Reumatsko suženje aorte I06.0
Insufficientia aortae rheumatica Reumatska nedovoljna funkcija aorte I06.1
Stenosis cum insufficientia aortae rheumatica Reumatsko suženje sa nedovoljnom funkcijom aorte I06.2
Morbi valvulae aortae rheumatici alii Druge reumatske bolesti aortnog zaliska I06.8
Morbus valvulae aortae rheumaticus,non specificatus Reumatska bolest aortnog zaliska,neoznačena I06.9
Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici Reumatska bolest trolisnog zaliska I07
Stenosis valvulae tricuspidalis rheumatica Reumatsko suženje trolisnog zaliska I07.0
Insufficientia valvulae tricuspidalis rheumatica Reumatska nedovoljna funkcija trolisnog zaliska I07.1
Stenosis et insufficientia valvulae tricuspidalis rheumatica Reumatsko suženje i nedovoljna funkcija trolisnog zaliska I07.2
Morbi valvulae tricuspidalis rheumatici alii Druge reumatske bolesti trolisnog zaliska I07.8
Morbus valvulae tricuspidalis rheumaticus,non specificatus Reumatska bolest trolisnog zaliska,neoznačena I07.9
Morbi valvularum cordis multiplices Višestruke bolesti zalistaka srca I08
Morbi valvularum cordis mitralium et aortae Bolesti mitralnih i aortnih zalistaka srca I08.0
Morbi valvularum mitralium et tricuspidalium Bolesti mitralnih i trolisnih zalistaka I08.1
Morbi valvularum aortae et tricuspidalium Bolesti aortnih i trolisnih zalistaka I08.2
Morbi valvularum aortae,mitralium et tricuspidalium Bolesti aortnih,mitralnih i trolisnih zalistaka I08.3
Morbi valvularum multiplices alii Druge Višestruke bolesti zalistaka I08.8
Morbus valvulae multiplex,non specificatus Višestruka bolest zaliska,neoznačena I08.9
Morbi cordis rheumatici alii Druge reumatske bolesti srca I09
Myocarditis rheumatica Reumatsko zapaljenje srčanog mišića I09.0
Endocarditis rheumatica valvulae non specificatae Reumatska bolest usrcnice neoznačenog zaliska I09.1
Pericarditis rheumatica chronica Hronično reumatsko zapaljenje kese srca I09.2
Morbi cordis rheumatici specificati,alii Druge označene reumatske bolesti srca I09.8
Morbus cordis rheumaticus,non specificatus Reumatska bolest srca,neoznačena I09.9
Hypertensio arterialis essentialis (primaria) Povišen krvni pritisak,nepoznatog porekla I10
Morbus cordis hypertensivus Bolest srca uzrokovana povišenim krvnim pritiskom I11
Incompensatio cordis hypertensiva Slabost srca kod povišenog krvnog pritiska I11.0
Morbus cordis hypertensivus sine insufficientia cordis Bolest srca kod povišenog krvnog pritiska bez nedovoljne funkcije srca I11.9
Morbus renalis hypertensivus Povišen krvni pritisak bubrežnog porekla I12
Hypertensio renalis cum insufficientia renis Povišen krvni pritisak bubrežnog porekla sa nedovoljnom funkcijom bubrega I12.0
Hypertensio renalis sine insufficientia renis Povišen krvni pritisak bubrežnog porekla bez nedovoljne funkcije bubrega I12.9
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom I13
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus cum insufficientia cordis Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom sa nedovoljnom funkcijom srca I13.0
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus cum insufficientia renis Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom sa nedovoljnom funkcijom bubrega I13.1
Morbus cordis et morbus renis hypertensivum cum insufficientia cordis et renis Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom sa nedovoljnom funkcijom srca i bubrega I13.2
Morbus cordis et morbus renis hypertensivus,non specificatus Bolest srca i bolest bubrega uzrokovana povišenim krvnim pritiskom,neoznačena I13.9
Hypertensio arterialis,secundaria Sekundarno povišen krvni pritisak I15
Hypertensio renovasčularis Povišen krvni pritisak bubreznog porekla I15.0
Hypertensio secundaria in morbis renalibus aliis Sekundarno povišen krvni pritisak u drugim bubrežnim bolestima I15.1
Hypertensio secundaria endocrinogenes Sekundarno povišen krvni pritisak uzrokovan poremećajima žlezda sa unutrašnjim lučenjem I15.2
Hypertensio secundaria alia Drugi sekundarno povišen krvni pritisak I15.8
Hypertensio secundaria,non specificata Sekundarno povišen krvni pritisak,neoznačen I15.9
Angina pectoris Stezanje u grudima I20
Angina pectoris non stabilis Neustaljeno stezanje u grudima I20.0
Angina pectoris spastica verificata Utvrdeno stezanje u grudima I20.1
Angina pectoris,formae aliae Drugi oblici stezanja u grudima I20.8
Angina pectoris,non specificata Stezanje u grudima,neoznačeno I20.9
Infarctus myocardii acutus Akutan infarkt (izumiranje tkiva) srca I21
Infarctus myocardii anterioris transmuralis acutus Akutan infarkt prednjeg zida srca I21.0
Infarctus myocardii inferioris transmuralis acutus Akutan infarkt donjeg zida srca I21.1
Infarctus myocardii transmuralis acutus,partium aliarum Akutan infarkt u drugim delovima zida srca I21.2
Infarctus myocardii transmuralis acutus sine loco specificato Akutan infarkt neoznačenog dela srca I21.3
Infarctus myocardii subendocardialis acutus Akutan infarkt srca ispod usrcnice I21.4
Infarctus myocardii acutus,non specificatus Akutan infarkt srca,neoznačen I21.9
Infarctus myocardii recidivus acutus Ponovljen akutni infarkt srca I22
Infarctus myocardii anterioris recidivus acutus Ponovljen akutan infarkt prednjeg zida srca I22.0
Infarctus myocardii inferioris recidivus acutus Ponovljen akutan infarkt donjeg zida srca I22.1
Infarctus myocardii acutus recidivus,partium aliarum Ponovljen akutan infarkt drugih mesta srca I22.8
Infarctus myocardii recidivus acutus,partis non specificatae Ponovljen akutan infarkt neoznačenog mesta srca I22.9
Complicatio acuta post infarctum cordis acutum Akutna komplikacija posle akutnog infarkta srca I23
Haemopericardium post infarctum cordis acutum Nakupljanje krvi u kesi srca posle akutnog infarkta srca I23.0
Defectus septi atriorum post infarctum cordis acutum Oštecenje pretkomorske pregrade posle akutnog infarkta srca I23.1
Defectus septi ventriculorum post infarctum cordis acutum Oštecenje komorske pregrade posle akutnog infarkta srca I23.2
Ruptura cordis sine haemopericardio post infarctum cordis acutum Prsnuće zida srca bez krvarenja u kesi srca posle akutnog infarkta srca I23.3
Ruptura chordae tendineae post infarctum cordis acutum Prsnuće vezivnih niti srca posle akutnog infarkta srca I23.4
Ruptura musculorum papillarium post infarctum cordis acutum Prsnuce bradavicastih mišića srca posle akutnog infarkta srca I23.5
Thrombosis atrii,auričulae atrii et ventriculi cordis post infarctum cordis acutum Zgusavanje krvi u pretkomori,usastom nastavku i komori srca posle akutnog infarkta srca I23.6
Complicatio acuta post infarctum cordis acutum alia Druga akutna komplikacija akutnog infarkta srca I23.8
Morbi cordis ishaemici acuti alli Druge akutne ishemijske bolesti srca I24
Thrombosis coronaria sine infarctus myocardii Zgrušavanje krvi u arterijama srca bez infarkta mišića srca I24.0
Status post infarctum myocardii Stanje posle infarkta mišića srca I24.1
Morbus cordis ischaemicus acutus,formae aliae Drugi oblici ishemijske bolesti srca I24.8
Morbus cordis ischaemicus acutus,non specificatus Akutna ishemijska bolest srca,neoznačena I24.9
Morbus cordis ischaemicus chronicus Hronična ishemijska bolest srca I25
Atherosclerosis cardiovasčularis Ateroskleroza krvnih sudova srca I25.0
Morbus cordis atheroscleroticus Ateroskleroticka bolest srca I25.1
Infarctus myocardi antea Raniji infarkt mišića srca I25.2
Aneurisma cordis Ograničeno proširenje zida srca I25.3
Aneurisma arteriae coronariae Ograničeno proširenje arterije srca I25.4
Cardiomyopathia ischaemica Ishemijsko oboljenje mišića srca I25.5
Ischaemia myocardii asymptomatica Asimptomatska ishemija mišića srca I25.6
Morbus cordis ischaemicus chronicus,formae aliae Drugi oblici hronične ishemijske bolesti srca I25.8
Morbus cordis ischaemicus chronicus, non specificatus Hronična ishemijska bolest srca, neoznačena I25.9
Embolia pulmonis Začepljenje krvnih sudova pluća I26
Embolia pulmonis cum corde pulmonali acuto Začepljenje krvnih sudova pluća sa akutnim smetnjama srca I26.0
Embolia pulmonis sine corde pulmonali acuto Začepljenje krvnih sudova pluća bez akutnih smetnji srca I26.9
Morbi cordis pulmonales alii Druge bolesti srca plućnog porekla I27
Hypertensio arteriae pulmonalis essentialis Bitno povišen pritisak krvi u plucima I27.0
Cor kyphoscolioticum Bolest srca uzrokovana krivom kičmom I27.1
Morbi cordis pulmonales alii,specificati Druge označene bolesti srca plućnog porekla I27.8
Morbus cordis pulmonalis,non specificatus Bolest srca plućnog porekla,neoznačena I27.9
Morbi vasorum pulmonis alii Druge bolesti krvnih sudova pluća I28
Fistula arteriovenosa pulmonalis Arterijsko-venska fistula pluća I28.0
Aneurisma arteriae pulmonalis Vrecasto prosirenje plućne arterije I28.1
Morbi vasorum pulmonis specificati,alii Druge označene bolesti krvnih sudova pluća I28.8
Morbus vasorum pulmonis,non specificatus Bolest krvnih sudova pluća,neoznačena I28.9
Pericarditis acuta Akutno zapaljenje kese srca I30
Pericarditis idopathica acuta,non specificata Akutno samopojavno zapaljenje kese srca,neoznačeno I30.0
Pericarditis infectiva Zarazno zapaljenje kese srca I30.1
Pericarditis acuta, formae aliae Drugi oblici akutnog zapaljenja kese srca I30.8
Pericarditis acuta,non specificata Akutno zapaljenje kese srca, neoznačeno I30.9
Morbi pericardii alii Druge bolesti kese srca I31
Pericarditis adhaesiva chronica Hronično zapaljenje kese srca sa priraslicama I31.0
Pericarditis constrictiva chronica Hronično zapaljenje kese srca sa kalcifikacijom priraslica I31.1
Haemopericardium Nakupljanje krvi u kesi srca I31.2
Exsudatio pericardii non inflammatoria Nakupljanje nezapaljenske tečnosti u kesi srca I31.3
Morbi pericardii specificati, alii Druge označene bolesti kese srca I31.8
Morbus pericardii,non specificatus Bolest kese srca,neoznačena I31.9
Pericarditis in morbis aliis Zapaljenje kese srca u drugim bolestima I32
Pericarditis in morbis bacterialibus aliis Zapaljenje kese srca u drugim bakterijskim bolestima I32.0
Pericarditis in morbis infectivis et morbis parasitariis Zapaljenje kese srca u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima I32.1
Pericarditides aliae in morbis aliis Druga zapaljenja kese srca u drugim bolestima I32.8
Endocarditis acuta et endocarditis subacuta Akutno zapaljenje usrčnice i subakutno zapaljenje usrčnice I33
Endocarditis infectiva acuta et endocarditis subacuta Akutno zarazno zapaljenje usrčnice i subakutno zarazno zapaljenje usrčnice I33.0
Endocarditis acuta,non specificata Zapaljenje usrcnice,neoznačeno I33.9
Morbi valvulae mitralis, non rheumatici Nereumatske bolesti mitralnog zaliska I34
Insufficientia valvulae mitralis non rheumatica Nereumatska nedovoljna funkcija mitralnog zaliska I34.0
Prolapsus valvulae mitralis Ispad mitralnog zaliska I34.1
Stenosis valvulae mitralis non rheumatica Nereumatsko suženje mitralnog zaliska I34.2
Morbi valvulae mitralis non rheumatici alii Druge nereumatske bolesti mitralnog zaliska I34.8
Morbus valvulae mitralis non rheumaticus,non specificatus Nereumatska bolest mitralnog zaliska,neoznačena I34.9
Morbi valvulae aortae non rheumatici Nereumatske bolesti aortnog zaliska I35
Stenosis valvulae aortae non rheumatica Nereumatsko suženje zaliska aorte I35.0
Insufficientia valvularum aortae non rheumatica Nedovoljno zatvaranje aortnih zalistaka I35.1
Stenosis cum insufficientia valvulae aortae,non rheumatica Nereumatsko suženje sa nedovoljnom funkcijom aortnog zaliska I35.2
Morbi valvulae aortae non rheumatici alii Druge nereumatske bolesti aortnog zaliska I35.8
Morbus valvulae aortae non rheumaticus,non specificatus Nereumatska bolest aortnog zaliska,neoznačena I35.9
Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici Nerumatske bolesti trolisnog zaliska I36
Stenosis valvulae tricuspidalis non rheumatica Nereumatsko suženje trolisnog zaliska I36.0
Insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica Nereumatsko nedovoljna funkcija trolisnog zaliska I36.1
Stenosis cum insufficientia valvulae tricuspidalis non rheumatica Nereumatsko suženje sa nedovoljnom funkcijom trolisnog zaliska I36.2
Morbi valvulae tricuspidalis non rheumatici alii Druge nereumatske bolesti trolisnog zaliska I36.8
Morbus valvulae tricuspidalis non rheumaticus,non specificatus Nereumatska bolest trolisnog zaliska,neoznačena I36.9
Morbi valvulae pulmonalis Bolesti zaliska arterije pluća I37
Stenosis valvulae pulmonalis Suženje zaliska arterije pluća I37.0
Insufficientia valvulae pulmonalis Nedovoljna funkcija zaliska arterije pluća I37.1
Stenosis cum insufficientia valvulae pulmonalis Suženje sa nedovoljnom funkcijom zaliska arterije pluća I37.2
Morbi valvulae pulmonalis alii Druge bolesti zaliska arterije pluća I37.8
Morbus valvulae pulmonalis,non specificatus Bolest zaliska arterije pluća,neoznačena I37.9
Endocarditis valvulae,non specificata Zapaljenje zaliska,neoznačeno I38
Endocarditis et morbi valvulae cordis in morbis aliis Zapaljenje usrčnice i bolest srčanog zaliska u drugim bolestima I39
Morbi valvulae mitralis in morbis aliis Bolesti mitralnog zaliska u drugim bolestima I39.0
Morbi valvulae aortae in morbis aliis Bolest zaliska aorte u drugim bolestima I39.1
Morbi valvulae tricuspidalis in morbis aliis Bolest trolisnog zaliska u drugim bolestima I39.2
Morbi valvulae pulmonalis in morbis aliis Bolest zaliska plućne arterije u drugim bolestima I39.3
Morbi valvularum multiplicium in morbis aliis Bolesti više zalistaka u drugim bolestima I39.4
Endocarditis valvulae non specificatae in morbis aliis Zapaljenje usrčnice neoznačenog srčanog zaliska,u drugim bolestima I39.8
Myocarditis acuta Akutno zapaljenje mišića srca I40
Myocarditis infectiva Zarazno zapaljenje mišića srca I40.0
Myocarditis monosymptomatica Jednosimptomno zapaljenje mišića srca I40.1
Myocarditis acuta alia Druga akutna zapaljenja mišića srca I40.8
Myocarditis acuta,non specificata Akutno zapaljenje mišića srca,neoznačeno I40.9
Myocarditis in morbis aliis Zapaljenje mišića srca u drugim bolestima I41
Myocarditis in morbis bacterialibus Zapaljenje mišića srca u bakterijskim bolestima I41.0
Myocarditis in morbis viralibus Zapaljenje mišića srca u virusnim bolestima I41.1
Myocarditis in morbis infectivis et morbis parasitariis Zapaljenje mišića srca u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima I41.2
Myocarditis in morbis aliis Zapaljenje mišića srca u drugim bolestima I41.8
Cardiomyopathia Oboljenja srčanog mišića I42
Cardiomyopathia congestiva Zastojno oboljenje mišića srca I42.0
Cardiomyopathia hypertrophica obstructiva Oboljenjenje mišića srca sa smetnjama krvotoka I42.1
Cardiomyopathia hypertrophica alia Drugo oboljenje mišića srca I42.2
Endomyocarditis eosinophilica Eozinofilno zapaljenje usrčnice i mišića srca I42.3
Fibroelastosis endocardii Urođena nerastegljivost usrcnice I42.4
Cardiomyopathia restrictiva alia Drugo nerastegljivo oboljenje mišića srca I42.5
Cardiomyopathia alcoholica Oboljenje mišića srca uzrokovano zloupotrebom alkohola I42.6
Cardiomyopathia propter usum medicamentorum et factores externo alios Oboljenje mišića srca uzrokovano upotrebom lekova i drugih spoljašnjih uzročnika I42.7
Cardiomyopathiae aliae Druga oboljenja mišića srca I42.8
Cardiomyopathia,non specificata Oboljenje mišića srca, neoznačeno I42.9
Cardiomyopathia in morbis aliis Oboljenje mišića srca u drugim bolestima I43
Cardiomyopathia in morbis infectivis et morbis parasitariis Oboljenje mišića srca u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima I43.0
Cardiomyopathia in morbis metabolicis Oboljenje mišića srca u bolestima metabolizma I43.1
Cardiomyopathia in morbis nutritionalibus Oboljenje mišića srca u bolestima ishrane I43.2
Cardiomyopathiae in morbis aliis Oboljenje mišića srca u drugim bolestima I43.8
Blok atrioventričularis et block rami sinistri Pretkomorsko-komorski zastoj i zastoj leve grane I44
Block atrioventričularis,gradus primus Pretkomorsko-komorski zastoj, prvi stepen I44.0
Block atrioventričularis,gradus secundus Pretkomorsko-komorski zastoj, drugi stepen I44.1
Block atrioventričularis completus (totalis) Kompletan pretkomorsko – komorski zastoj I44.2
Block atrioventričularis allus et non specificatus Drugi i neoznačen pretkomorsko-komorski zastoj I44.3
Block fasciculi anterioris, rami atrioventričularis sinistri Pretkomorsko-komorski zastoj prednjeg snopa prednje leve grane I44.4
Block fasciculi posterioris,rami atrioventričularis sinistri Pretkomorsko-komorski zastoj zadnjeg snopa leve grane I44.5
Block fasciculi alterius et non specificati Zastoj drugog i neoznačenog snopa I44.6
Block fasciculi sinistri,non specificatus Zastoj levog snopa,neoznačen I44.7
Disordines systematis conductivi cordis alii Drugi poremećaji sprovodnog sistema srca I45
Block fasciculi dextri Zastoj desnog snopa I45.0
Block fasciculi dextri alius et non specificatus Drugi i neoznačeni zastoj desnog snopa I45.1
Block bifascičularis Zastoj dva snopa sprovodnog sistema I45.2
Block trifascičularis Zastoj tri snopa sprovodnog sistema I45.3
Block intraventričularis,non specificatus neoznačeni komorski zastoj I45.4
Block cordis specificatus,alius Drugi označeni zastoj srca I45.5
Syndroma praeexcitationis Sindrom preranog nadrazivanja I45.6
Disordines systematis conductivi cordis specificati alii Drugi označeni poremećaji sprovodnog sistema srca I45.8
Disordo conductionis,non specificatus Sprovodni poremećaj,neoznačen I45.9
Institio cordis Zastoj srca I46
Institio cordis cum reanimatione positiva Zastoj srca sa uspesnim ozivljavanjem I46.0
Mors cardiaca subita Iznenadna smrt usled prestanka rada srca I46.1
Institio cordis,non specificata Zastoj srca, neoznačen I46.9
Tachycardia paraoxysmalis Napad ubrzanog rada srca I47
Arrhytmia ventričularis paroxysmalis Komorski napad poremećaja ritma srca I47.0
Tachycardia supraventričularis Pretkomorni napadi ubrzanog rada srca I47.1
Tachycardia ventričularis paroxysmalis Komorni napadi ubrzanog rada srca I47.2
Tachycardia paroxysmalis,non specificata Napad ubrzanog rada srca,neoznačen I47.9
Fibrillatio atriorum et fluctuatio atriorum Treperenje pretkomore i lepršanje pretkomora I48
Arrhytmiae cordis aliae Drugi poremećaji ritma srca I49
Fibrillatio ventriculorum et fluctuatio ventriculorum Treperenje komora i lepršanje komora I49.0
Extrasystole supraventričularis Pretkomorni poremećaj ritma srca I49.1
Extrasystole nodalis Nodusni poremećaj ritma srca I49.2
Extrasystole ventričularis Komorni poremećaji ritma srca I49.3
Extrasystole alia,non specificata Drugi poremećaj ritma srca,neoznačen I49.4
Disordo sinus cordi Poremećaj sinusa srca I49.5
Arrhytmiae cordis specificatae,aliae Drugi označeni poremećaj ritma srca I49.8
Arrhytmia cordis, non specificata Poremećaj ritma srca, neoznačen I49.9
Insufficientia cordis Nedovoljna funkcija srca I50
Insufficientia cordis congestiva Zastojna nedovoljna funkcija srca I50.0
Insufficientia ventriculi sinistri Nedovoljna funkcija leve komore srca I50.1
Insufficientia cordis,non specificata Nedovoljna funkcija srca,neoznačena I50.9
Complicationes et morbi cordis male definiti Komplikacije i nedovoljno definisane bolesti srca I51
Defectus septi cordis acquisitus Stečeni defekt pregrade srca I51.0
Ruptura chordae tendineae cordis Prskanje zalisne veze srca I51.1
Ruptura muscull papillaris cordis Prskanje bradavicastog mišića srca I51.2
Thrombosis intaracardiaca Zgrušavanje krvi unutar srca I51.3
Myocarditis,non specificata Zapaljenje mišića srca,neoznačeno I51.4
Degeneratio myocardii Propadanje mišića srca I51.5
Morbus cardiovasčularis,non specificatus Bolest srca i krvnih sudova, neoznačena I51.6
Cardiomegalia Veliko srce I51.7
Morbis cordis alli Druge bolesti srca I51.8
Morbus cordis,non specificatus Bolest srca,neoznačena I51.9
Morbi cordis alii in morbis aliis Druge bolesti srca u drugim bolestima I52
Morbi cordis alii in morbis bacterialibus Druge bolesti srca u bakterijskim bolestima I52.0
Morbi cordis alii in morbis infectivis et morbis parasitariis Druge bolesti srca u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima I52.1
Morbi cordis alii in morbis aliis Druge bolesti srca u drugim bolestima I52.8
Haemorrhagia subarachnoidalis Krvarenje ispod paučinaste moždanice I60
Haemorrhagia subarachnoidalis (carotis sipho) Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz krivine i racve glavne arterije vrata I60.0
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria cerebri media) Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz srednje arterije mozga I60.1
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans anterior) Krvarenje ospod paučinaste moždanice iz prednje spojnicne arterije I60.2
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria communicans posterior) Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz zadnje spojnicne arterije I60.3
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria basilaris) Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz arterije baze mozga I60.4
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria vertebralis) Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz kičmenske arterije I60.5
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria intracraniales aliae) Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz više unutarlobanjskih arterija I60.6
Haemorrhagia subarachnoidalis (arteria intracranialis), non specificata Krvarenje ispod paučinaste moždanice iz unutarlobanjske arterije, neoznačeno I60.7
Haemorrhagia subarachnoidalis alia Drugo krvarenje ispod paučinaste moždanice I60.8
Haemorrhagia subarachnoidalis,non specificata Krvarenje ispod paučinaste moždanice, neoznačeno I60.9
Haemorrhagia cerebri Krvarenje u mozgu I61
Haemorrhagia cerebri subcorticalis Krvarenje ispod kore mozga I61.0
Haemorrhagia cerebri corticalis Krvarenje u kori mozga I61.1
Haemorrhagia cerebri,non specificata Krvarenje u mozgu,neoznačeno I61.2
Haemorrhagia trunci cerebri Krvarenje u stablu mozga I61.3
Haemorrhagia cerebelli Krvarenje u malom mozgu I61.4
Haemorrhagia cerebri intraventričularis Krvarenjem u komori mozga I61.5
Haemorrhagia cerebri multiplex Krvarenje u mozgu sa višestrukom lokalizacijom I61.6
Haemorrhagia cerebri alia Drugo krvarenje u mozgu I61.8
Haemorrhagia cerebri,non specificata Krvarenje u mozgu,neoznačeno I61.9
Haemorrhagia intracranialis non traumatica, alia Drugo netraumatsko krvarenje u mozgu I62
Haemorrhagia subduralis (acuta,non traumatica) Krvarenje ispod tvrde moždanice (akutno, netraumatsko) I62.0
Haermorrhagia extraduralis non traumatica Netraumatsko krvarenje izvan tvrde moždanice I62.1
Haemorrhagia intracranialis (non traumatica), non specificata Krvarenje u lobanjskoj duplji (netraumatsko) neoznačeno I62.9
Infarctus cerebri Infarkt mozga-izumiranje tkiva mozga I63
Infarctus cerebri propter thrombosim arteriae praecerebralis Infarkt mozga zbog tromboze premozdanih arterija I63.0
Infarctus cerebri propter emboliam arteriae praecerebralis Infarkt mozga zbog zacepljenja premozdanih arterija I63.1
Infarctus cerebri propter occlusionem sive stenosim arteriae praecerebralis, non specificatus Infarkt mozga zbog zapušenja ili suženja premozdanih arterija, neoznačen I63.2
Infarctus cerebri propter trombosim arteriae cerebri Infarkt mozga zbog tromboze arterija mozga I63.3
Infarctus cerebri propter emboliam arteriae cerebri Infarkt mozga zbog zacepljenja arterija mozga I63.4
Infarctus cerebri propter occlusiam sive stenosis arteriae cerebri, non specificatus Infarkt mozga zbog zapušenja ili suženja arterija mozga, neoznačen I63.5
Infarctus cerebri propter thrombosim venae cerebri non pyogenem Infarkt mozga zbog negnojnog zgrušavanja krvi u venama mozga I63.6
Infarctus cerebri alius Drugi infarkt mozga I63.8
Infarctus cerebri,non specificatus Infarkt mozga,neoznačen I63.9
Apoplexia cerebri ut haemorrhagia sive infarctus non specificata Apopleksija – moždana kap, neoznačena kao krvarenja ili infarkt mozga I64
Occlusio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis sine infarctus cerebri Zapusenje premozdanih arterija i suženje premozdanih arterija brz infarkta mozga I65
Occlusio arteriae vertebralis et stenosis arteriae vertebralis Zapusenje arterije vratne kičme i suženje arterije vratne kičme I65.0
Occlusio arteriae basalis et stenosis arteriae basalis Zapusenje arterije baze mozga i suženje arterije baze mozga I65.1
Occlusio arteriae carotidis et stenosis arteriae carotidis Zapusenje glavne arterije vrata i suženje glavne arterije vrata I65.2
Occlusio arteriae praercerebralis et stenosis arteriae praecerebralis bilateralis (multiplex) višestruko i obostrano zapusenje premozdane arterije i suženje premozdane arterije I65.3
Occlisio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis alia Drugo zapusenje premozdane arterije i suženje premozdane arterije I65.8
Occlisio arteriae praecerebralis et stenosis arteriae praecerebralis, non specificata Zapušenje premozdane arterije i suženje premozdane arterije, neoznačeno I65.9
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri sine infarctu Zapušenje arterije mozga i suženje arterije mozga bez infarkta mozga I66
Occlusio arteriae cerebri mediae et stenosis arteriae cerebri mediae Zapušenje srednje arterije mozga i suženje srednje arterije mozga I66.0
Occlusio arteriae cerebri anterioris et stenosis arteriae cerebri anterioris Zapušenje prednje arterije mozga i suženje prednje mozdane arterije I66.1
Occlusio arteriae cerebri posterioris et stenosis arteriae cerebri posterioris Zapušenje zadnje arterije mozga i suženje zadnje arterije mozga I66.2
Occlusio arteriae cerebelli et stenosis arteriae cerebelli Zapušenje arterije malog mozga i suženje arterije malog mozga I66.3
Occlusio arteriae cerbri bilateralis et stenosis arteriae cerebri bilateralis (multiplex) Obostrano i višestruko zapusenje arterije mozga i suženje arterije mozga I66.4
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri alia Drugo zapušenje arterije mozga i suženje arterije mozga I66.8
Occlusio arteriae cerebri et stenosis arteriae cerebri, non specificata Zapušenje arterije mozga i suženje arterije mozga, neoznačeno I66.9
Morbi cerebrovasčulares alli Druge bolesti krvnih sudova mozga I67
Arteria cerebri dissecta,non rupta Cepanje arterije mozga,bez prskanja I67.0
Aneurysma cerebri,non ruptum Vrećasto prosirenje arterije mozga, bez prskanja I67.1
Atherosclerosis cerebri Zakrecavanje krvnih sudova mozga I67.2
Leucoencephalopathia vasčularis progressiva Progresivno oboljenje krvarenjem sudova bele mase mozga I67.3
Encephalopathia hypertensiva Oboljenje mozga uzrokovano visokim krvnim pritiskom I67.4
Morbus Moyamoya Moyamoya bolest I67.5
Thrombosis venarum intracranialium non pyogenes Negnojna tromboza vena lobanje I67.6
Arteritis cerebri Zapaljenje arterije mozga I67.7
Morbi cerebrovasčulares specificati,alii Druge označene bolesti krvnih sudova mozga I67.8
Morbus cerebrovasčularis,non specificatus Bolest krvnih sudova mozga,neoznačena I67.9
Morbi cerebrovasčulares in morbis aliis Bolest krvnih sudova mozga u drugim bolestima I68
Angiopathia cerebri amyloides (E85.-+) Amiloidno oboljenje krvnih sudova mozga I68.0
Arteritis cerebri in morbis infectivis et morbis parasitariis Zapaljenje arterije mozga u zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima I68.1
Arteritis cerebri in morbis aliis Zapaljenje arterije mozga u drugim bolestima I68.2
Morbi cerebrovaskulares alii in morbis aliis Druge bolesti krvnih sudova mozga u drugim bolestima I68.8
Sequelae morbi cerebrovasčularis Posledice bolesti krvnih sudova mozga I69
Sequelae haemorrhagiae subarachnoidalis Posledice krvarenja ispod paucinaste moždanice I69.0
Sequelae haemorrhagiae cerebri Posledice krvarenja u mozgu I69.1
Sequelae heaemorrhagiae intracranialis alterius non traumaticae Posledice drugog netraumatskog krvarenja u lobanji I69.2
Sequelae infarctus cerebri Posledice infarkta (izumiranja tkiva) mozga I69.3
Sequelae apoplexiae cerebri ut sine haemorrhagia sive infarctu specificatae Posledice mozdane kapi označene kao bez krvarenja ili infarkta I69.4
Sequelae morbi cerebrovaskularis alterius non specificati Posledice druge naoznačene bolesti krvnih sudova mozga I69.8
Atherosclerosis Ateroskleroza – zakrecavanje velikih krvnih sudova I70
Atherosclerosis aortae Ateroskleroza srcanice I70.0
Atherosclerosis arteriae renalis Ateroskleroza arterije bubrega I70.1
Atherosclerosis arteriarum extremitatum Ateroskleroza arterija ruku i nogu I70.2
Atherosclerosis arteriarum aliarum Ateroskleroza drugih arterija I70.8
Atherosclerosis generalisata,non specificata Difuzna ateroskleroza arterija,neoznačena I70.9
Aneurysma aortae et dissectio aortae Aneurizma – ograniceno prosirenje srcanice i rascep srcanice I71
Aneurysma aortae dissectum Rascepljena aneurizma srcanice I71.0
Aneurysma aortae thoracicalis ruptum Rascepljena aneurizma grudnog dela srčanice I71.1
Aneurysma aortae thoracicalis non ruptum Nerascepljena aneurizma grudnog dela srčanice I71.2
Aneurysma aortae abdominalis ruptum Rascepljena aneurizma trbusnog dela srčanice I71.3
Aneurysma aortae abdominalis non ruptum Nerascepljena aneurizma trbusnog dela srčanice I71.4
Aneurysma aortae thoracoabdominalis ruptum Rascepljena aneurizma grudno-trbusnog dela srčanice I71.5
Aneurysma aortae thoracoabdominalis non ruptum Nerascepljena aneurizma grudno-trbusnog dela srčanice I71.6
Aneurysma partis aortae non specificatae ruptum Rascepljena aneurizma neoznačenog dela srčanice I71.8
Aneurysma partis aortae non specificatae non ruptum Nerascepljena aneurizma neoznačenog dela aorte I71.9
Aneurysmata alia Aneurizme drugih krvnih sudova I72
Aneurysma arteriae carotidis Aneurizma arterije vrata I72.0
Aneurysma arteriae extremitatis superioris Aneurizma zida arterije ruke I72.1
Aneurysma arteriae renalis Aneurizma arterije bubrega I72.2
Aneurysma arteriae ilicae Aneurizma sedalne arterije I72.3
Aneurysma arteriae extremitatis inferioris Aneurizma arterije noge I72.4
Aneurysmata arteriarum aliarum specificatarum Aneurizme drugih označenih arterija I72.8
Aneurysma arteriae,non specificata Aneurizma arterije,neoznačena I72.9
Morbi vasorum periphericorum alii Druge bolesti perifernih krvnih sudova I73
Syndroma Raynaud Raynaudova bolest I73.0
Thromboangiitis obliterans (Buerger) Buergerova bolest I73.1
Morbi vasorum perifericorum specificati, alii Druge označene bolesti perifernih krvnih sudova I73.8
Morbus vasorum perifericorum, non specificatus Bolest perifernih krvnih sudova, neoznačena I73.9
Embolia ateriarum et thrombosis arteriarum Začepljenje arterije i stvaranje krvnog ugruska u arterijama I74
Embolia aortae abdominalis et thrombosis aortae abdominalis Začepljenje trbušne srcanice istvaranje krvnog ugruska trbušne srcanice I74.0
Embolia partis aortae et thrombosis partis aortae non specificatae Začepljenje dela srcanice i stvaranje krvnog ugruska neoznačenog dela srcanice I74.1
Embolia arteriae extremitatis superioris et thrombosis arteriae extremitatis superioris Začepljenje arterije ruke i stvaranje krvnog ugruska arterije ruke I74.2
Embolia arteriae extremitatis inferioris et thrombosis arteriae extremitatis inferioris Začepljenje arterije noge i stvaranje krvnog ugruska arterije noge I74.3
Embolia arteriae extremitatis et thrombosis arteriae extremitatis, non specificati Začepljenje arterije i stvaranje krvnog ugruska arterije neoznačenog uda I74.4
Embolia arteriae ilicae et thrombosis arteriae alicae Začepljenje sedalne arterije i stvaranje krvnog ugruska sedalne arterije I74.5
Embolia arteriae et thrombosis arteriae alia Drugo Začepljenje arterije i stvaranje krvnog ugruska arterije I74.8
Embolia arteriae et thrombosis arteriae non specificatae Začepljenje arterije i stvaranje krvnog ugruska neoznačene arterije I74.9
Morbi arteriales et arteriolares alli Druge bolesti arterija i malih arterija I77
Fistula arteriovenosa acquisita stečena fistula izmedu arterije i vene I77.0
Stricturae arteriae Suženje arterije I77.1
Ruptura arteriae Prskanje arterije I77.2
Dysplasio fibromusčularis arterialis Vezivno-mišićni Poremećaj razvoja arterije I77.3
Syndroma compressionis arteriae coeliacae Sindrom pritiska trbušne arterije I77.4
Necrosis arteriae Izumiranje arterije I77.5
Arteritis,non specificata Zapaljenje arterije,neoznačeno I77.6
Morbi arteriales et arteriolares specificati, alii Druge označene bolesti arterije i malih arterija I77.8
Morbus arterialis et arteriolaris,non specificatus Bolest arterija i malih arterija, neoznačena I77.9
Morbi vasorum capillarium Bolesti krvnih kapilara I78
Telangiectasia haemorrhagica hereditaria Urođeno prosirenje krvnih kapilara I78.0
Naevus,non neoplasticus Mladež,netumorski I78.1
Morbi vasorum capillarium alii Druge bolesti krvnih kapilara I78.8
Morbus capillarius,non specificatus Bolest kapilara,neoznačena I78.9
Morbi arteriales, arteriolares et capillares in morbis aliis Bolesti arterija, malih arterija i kapilara u drugim bolestima I79
Aneurysma aortae in morbis aliis Aneurizma srcanice u drugim bolestima I79.0
Aortitis in morbis aliis Aneurizma srcanice u drugim bolestima I79.1
Angiopathia peripherica in morbis aliis Oboljenja perifernih krvnih sudova u drugim bolestima I79.2
Morbi arteriales, arteriolares et capillares alii in morbis aliis Druge bolesti arterija, malih arterija i kapilara u drugim bolestima I79.8
Phlebitis et thrombophlebitis Zapaljenje vena i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruska I80
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris superficialis Zapaljenje površinske vene i zapaljenje površinske vene sa stvaranjem krvnog ugruska u nozi I80.0
Phlebitis et thrombophlebitis venae femoralis Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugruska u veni buta I80.1
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris profunda Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem ugruska u dubokim venama noge I80.2
Phlebitis et thrombophlebitis extremitatis inferioris, non specificata Neoznačeno zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruska u nozi I80.3
Phlebitis et thrombophlebitis alia Druga zapaljenja vena i zapaljenja vena sa stvaranjem krvnog ugruska I80.8
Phlebitis et thrombophlebitis, non specificata Zapaljenje vene i zapaljenje vene sa stvaranjem krvnog ugruska, neoznačeno I80.9
Thrombosis venae portae Zgrušavanje krvi u ulaznoj veni I81
Embolia venarum et thrombosis venarum, aliarum Začepljenje vena i stvaranje krvnog ugruska u drugim venama I82
Syndroma Budd-Chiari Budd-Chiarijev sindrom I82.0
Thrombophlebitis migrans šetajuce zapaljenje vena sa Zgrušavanjem krvi I82.1
Embolia venae cavae et thrombosis venae cavae Začepljenje suplje vene i Zgrušavanje krvi u supljoj veni I82.2
Embolia venae renalis et thrombosis venae renalis Začepljenje vene bubrega i Zgrušavanje krvi u veni bubrega I82.3
Embolia venae et thrombosis venae alia, specificata Drugo označeno Začepljenje vene i stvaranje krvnog ugruska u veni I82.8
Embolia venae et thrombosis venae, non specificata Začepljenje vene i stvaranje krvnog ugruska u veni, neoznačeno I82.9
Varices venarum extremitatum inferiorum Proširene vene nogu I83
Varices extremitatis inferioris cum ulcere Proširene vene noge sa grizlicom I83.0
Varices extremitatis inferioris cum inflammatione Proširene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva I83.1
Varices extrmitatis inferioris cum inflammatione et ulcere Proširene vene noge sa zapaljenjem okolnog tkiva i grizlicama I83.2
Varices extremitatis inferioris sine ulcere sive inflammatione Proširene vene noge bez grizlice ili zapaljenje okolnog tkiva I83.9
Haemorrhoides šuljevi I84
Thrombosis haemorrhoidum recti (internarum) Zgrušavanje krvi u suljevima čmara i pravog creva I84.0
Complicationes heamorrhoidum recti Komplikacije suljeva pravog creva I84.1
Haemorrhoides internae (recti) sine complicatione unutrašnji suljevi bez komplikacija I84.2
Haemorrhoides externae (ani)cum thrombosi šuljevi čmara sa Zgrušavanjem krvi I84.3
Haemorrhoides ani cum complicationibus šuljevi čmara sa komplikacijama I84.4
Haemorrhoides externae sine complicationibus Spoljasni suljevi bez komplikacija I84.5
Signa haermorrhoidum residualium dermatica Oznake oziljka suljeva na koži I84.6
Haemorrhoides thromboticae, non specificatae Zgrušavanje krvi u suljevima, neoznačeno I84.7
Haemorrhoides cum complicationibus aliis, non specificatae neoznačeni suljevi sa drugim komplikacijama I84.8
Haemorrhoides sine complicationibus, non specificatae šuljevi bez komplikacija, neoznačeni I84.9
Varices oesophagi Proširene vene jednjaka I85
Varices oesophagi cum haemorrhagia Prosirne vene jednjaka sa krvarenjem I85.0
Varices oesophagi sine haemorrhagia Proširene vene jednjaka bez krvarenja I85.3
Varices locorum aliorum Proširene vene drugih lokalizacija I86
Varices sublinguales Proširene podjezicne vene I86.0
Varices scroti Proširene vene mosnica I86.1
Varices pelvis Proširene vene karlice I86.2
Varices vulvae Proširene vene stidnice I86.3
Varices gastricae Proširene vene želuca I86.4
Varices locorum specificatorum,aliorum Proširene vene, drugih označenih lokalizacija I86.8
Morbi venarum alii Druge bolesti vena I87
Syndroma postphlebitica Sindrom posle zapaljenja spoljnih vena I87.0
Compressio venae Pritisak na venu I87.1
Insufficientia venosa (periferica) (chronica) Nedovoljna funkcija vena (periferna) (Hronična) I87.2
Morbi venarum specificati,alii Druge označene bolesti vena I87.8
Morbus venae,non specificatus Bolest vena,neoznačena I87.9
Lymphadenitis non specificata Neoznačeno zapaljenje limfnih čvorova I88
Lymphadenitis mesenterica non specificata Neoznačeno zapaljenje limfnih čvorova opornjaka I88.0
Lymphadenitis chronica non mesenterica Hronično zapaljenje limfnih čvorova, osim žlezda opornjaka I88.1
Lymphadenitis non specificata,alia Druga neoznačena zapaljenja limfnih čvorova I88.8
Lymphadenitis,non specificata Zapaljenje limfnog čvora,neoznačeno I88.9
Hypotensio arterialis Nizak krvni pritisak I95
Hypotensio arterialis idiopathica Samopojavni nizak krvni pritisak I95.0
Hypotensio arterialis orthostatica Nizak krvni pritisak uzrokovan dugim stajanjem I95.1
Hypotensio arterialis medicamentosa Nizaka krvni pritisak uzrokovan lekovima I95.2
Hypotensio arterialis alia Drugi nizak krvni pritisak I95.8
Hypotensio arterialis,non specificata Nizak krvni pritisak,neoznačen I95.9
Morbi systematis cirčulatorii postprocedurales Bolesti krvotoka posle medicinskih intervencija I97
Syndroma post cardiotomiam Sindrom posle operacije srca I97.0
Disordines post cardiotomiam functionales alii Drugi funkcijski Poremećaji posle operacije srca I97.1
Lymphoedema post mastectomiam Zastojni otok limfe posle operacije dojke I97.2
Morbi systematis cirčulatorii postprocedurales alii Druge bolesti krvotoka posle medicinskih intervencija I97.8
Morbus systematis cirčulatorii postprocedurales, non specificatus Bolesti krvotoka posle medicinske intervencije, neoznačena I97.9
Morbi systematis cirčulatori alii in morbis aliis Druge bolesti krvotoka u drugim bolestima I98
Syphilis cardiovasčularis Sifilis srca i krvotoka I98.0
Morbi cardiovasčulares in morbis infectivis et morbis parasitariis aliis Bolesti srca i krvnih sudova u drugim zaraznim bolestima i parazitarnim bolestima I98.1
Varices oesophagi in morbis aliis Prosirenje vene jednjaka u drugim bolestima I98.2
Morbi systematis cirčulatorii specificati, alii in morbis aliis Druge označene bolesti krvotoka u drugim bolestima I98.8
Morbi systematis cirčulatorii alii, non specificati Neoznačene bolesti krvotoka I99

Ostavite odgovor

Vaša email adresa neće biti objavljena.

vrh